Corporate Restructuring

Creëren van tijd en vertrouwen om te komen tot herstel van rendement en liquiditeit. Dat zijn de kernwoorden van HuijsmansGroenewold. Op basis van een scherpe diagnose stellen wij een herstelplan op en begeleiden de ondernemer in de uitvoering hiervan. We zijn linking-pin tussen ondernemer en bankier.
Ondernemingen belanden om uiteenlopende redenen in zwaar weer. Een goed herstelplan kan eerst worden gemaakt nadat duidelijk is wat de oorzaken zijn. Opgetreden verliezen en liquiditeitskrapte komen immers niet ‘uit de lucht vallen ‘. Oorzaken zijn zeer uiteenlopend en zijn veelal een combinatie van factoren. In algemene zin valt hierbij te denken aan bijvoorbeeld te snelle groei, verslechterende marktomstandigheden, te kort schietende financiële organisatie, etc.

Om de situatie van uw onderneming exact in beeld te hebben voeren we een bedrijfscan uit. We lichten uw onderneming door vanuit de verschillende invalshoeken: Strategie, Organisatie, Commercie, Financiën.

Het gaat erom uw onderneming of delen van de onderneming welke in de kern gezond zijn te behouden voor de toekomst. Op basis van een goede oorzakenanalyse stellen wij een herstelplan op, waarin helder wordt verwoord welke maatregelen worden getroffen en op welke termijn er resultaat te verwachten is. Het plan is primair gericht op actie. Met een goed plan staat u als ondernemer sterker. Het creëert tijd en vertrouwen bij de financiers, medewerkers, crediteuren en andere belanghebbenden zoals fiscus en UWV, ten aanzien van de haalbaarheid van de te treffen maatregelen. HuijsmansGroenewold gaat tezamen met het management/DGA in gestructureerd overleg met deze interne en externe partijen.

De aanpak is gefocust op herstel van rendement en liquiditeit, waarmee de juiste basis voor de toekomst wordt gelegd.

Denkt u bij het pakket van maatregelen onder andere aan:

 • Snijden in kosten (o.a. reductie personeel);
 • Vaste kosten ‘inruilen’ voor variabele kosten;
 • Sturen op werkkapitaal;
 • Afstoten overtollige activa en/of activiteiten;
 • Onderhands schuldeisers akkoord;
 • Afspraken maken met Belastingdienst;
 • Nieuwe afspraken met leveranciers;
 • Herkapitaliseren en/of herfinancieren (o.a. sale- en leasebackconstructies, factoring) van de activa;
 • Strategische heroriëntatie op product /marktcombinaties;
 • Verbeteren (financiële) management informatie (stuurinformatie!);
 • Etc.

HuijsmansGroenewold stelt hierbij een gedegen financiële onderbouwing op, bestaande uit geïntegreerde balans-, exploitatie-, liquiditeitsprognoses alsmede gevoeligheidsanalyses (whaf/if-scenario’s). Daarbij duidelijk inzicht in gewijzigd beleid versus ongewijzigd beleid.

De toegevoegde waarde welke wij u leveren onderkent u duidelijk in:

 • Tijdig signaleren; ‘voorkomen 5 voor 12 situaties’;
 • Analyse van de ‘ist-positie’: wat is de kern van de problematiek en weten waar je staat;
 • Opstellen herstelplan met financiële onderbouwing;
 • Uitvoeren van in herstelplan opgenomen pakket aan maatregelen;
 • Creëren van tijd en vertrouwen;
 • Communicatie met bankier.

Ingeval van een dreigend faillissement is het van essentieel belang tijdig de mogelijkheden van een doorstart voor te bereiden. Hoe beter voorbereid, hoe groter de kans van slagen om na een daadwerkelijk faillissement snel en zorgvuldig door te starten. Wij werken hier samen met u aan.